Obligațiile angajatorului

 • 1.Examenul medical la angajare

  În calitate de angajator aveți obligația să solicitați efectuarea examenului medical la angajare, prin completarea fișei de solicitare a examenului medical și a fișei de identificare a factorilor de risc profesional.

  Rolul acestui tip de serviciu medical este acela de a stabili aptitudinea, aptitudinea condiționată, inaptitudinea permanentă sau inaptitudinea temporară în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă în care, în calitate de angajator, doriți să îl desemnați pe viitorul lucrător.

  Aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical.

  Aptitudinea condiționată este situația în care medicul de medicină a muncii face recomandări de tip medical și aptitudinea este condiționată de respectarea acestora.

  Inaptitudinea temporară în muncă reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătății de către medicul de medicină a muncii.

  Inaptitudinea permanentă în muncă reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă.

  Examenul medical la angajare se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat. Fișa de aptitudine trebuie să conțină concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

 • 2.Examenul medical de adaptare

  Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicația medicului specialist de medicina muncii, în prima lună de la angajare.

 • 3.Controlul medical periodic

  Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu pentru toți lucrătorii.Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 și poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist în medicină a muncii, cu informarea angajatorului.

  Examenul medical periodic se finalizează de asemenea prin completarea de către medicul de medicina muncii a fișei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat.

 • 4.Examenul medical la reluarea activității

  Examenul medical la reluarea activității se efectuează după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității.

 • 5.Supravegherea specială

  Supravegherea specială constă în examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadreaza în următoarele categorii:

  • persoane cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani împliniți;

  • persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți;

  • femei gravide, persoane cu handicap;

  • persoane dependente de droguri, de alcool;

  • persoane stângace;

  • persoane cu vederea monoculară;

  • persoane în evidență cu boli cronice;

 • 6.Promovarea sănătății la locul de muncă

  Promovarea sănătății la locul de muncă se realizează prin supravegherea activă a sănătății lucrătorilor dvs. în raport cu caracteristicile locului de muncă și, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.Cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor au fost stabilite prin H.G. nr. 355/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Fișa de aptitudine se eliberează exclusiv de către medicul specialist de medicină muncii cu ocazia examenului medical la angajare sau la controlul medical periodic. Aceasta este documentul medical care atestă faptul că angajatorul și-a îndeplinit obligațiile legale de supraveghere a stării de sănătate a angajaților conform Legii nr. 319/2006 și Codului Muncii. Examenele medicale de medicina muncii se efectuează de către medicul de medicina muncii în baza solicitării și a fișei de expunere la riscuri profesionale completate, semnate și stampilate de angajator. Examenul medical la angajare se efectuează cel mai tarziu cu o zi înaintea încheierii contractului de muncă, iar controlul medical periodic o dată pe an. Excepție de la acest interval fac anumite profesii așa cum reiese din HG nr. 355/2007 cu completările și modificările ulterioare.

GALMEDMUN oferă servicii medicale specializate de medicina muncii conform legislației în vigoare pentru angajatorii din sectorul public sau privat din Galați și orase/județele limitrofe: Brăila, Tecuci, Târgu Bujor, Focșani, Tulcea. Serviciile medicale de medicina muncii se prestează în baza unui contract, la sediul angajatorului.