Obligațiile angajatorului în ceea ce privește salariata gravidă reies din OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă și din fișele anexe la HG nr. 1169/2011 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor la locul de muncă.

În conformitate cu aceste acte normative gravida are dreptul să înștiințeze în scris angajatorul privind starea sa fiziologică împreună cu o adeverință eliberată de medicul ginecolog sau cel de familie în care să fie menționată data estimată a nașterii și alte recomandări pe care atât gravida cât și angajatorul au obligația să le respecte.

Spre exemplu medicul poate recomanda ca gravida să nu stea mult în picioare, pauze mai dese la anumite intervale de timp, reducerea programului de lucru cu 1/4 de normă fără diminuarea salariului, evitarea expunerii/ lucrului cu anumite substanțe gen benzen, xilen, toluen, naftalen, etc, la radiații ionizante sau la anumiți agenți infecțioși cum ar fi bacterii și virusuri periculoase ( rubeola, toxoplasma, ebola, etc). De asemeanea gravidele nu pot fi obligate să efectueze ture de noapte și nici să presteze munci insalubre și înjositoare cum ar fi curățarea toaletelor, săparea santurilor etc.

Angajatorul are OBLIGAȚIA legală ca în termen de 10 zile de la momentul primirii înștiințării de la salariata gravidă să anunțe medicul de medicina muncii . Acesta împreună  cu serviciul de protecția muncii are obligația să redacteze  un raport și o informare  conform anexei la OUG nr. 96/2003 prin care i se comunică salariatei gravide nivelul de risc la care se expune, măsurile necesare și recomandări de ordin medical și/sau organizatoric.

Aceste documente: raportul și informarea se redactează în câte 5 exemplare și sunt semnate/ ștampilate atât de angajator cât și de medicul de medicina muncii. Cate un exemplar din fiecare, însoțite și de copii ale documentelor medicale puse la dispoziție de către salariata gravidă – adeverința de  la medic sunt trimise la ITM, la Direcția de sănătate publică,  la cabinetul de medicina muncii, unul ramane  la angajator și unul la salariată care semnează că a luat la cunoștință atât pe exemplarul care rămâne la angajator cât și pe celelalte.

În anumite situații medicul de medicina muncii poate dispune schimbarea locului de muncă în altă secție, birou, compartiment, fără diminuarea salariului, astfel încât gravida și/sau fătul să fie în siguranță din punct de vedere al stării de sănătate și al evoluției și dezvoltării normale a fătului.

Aceste demersuri retineți că sunt obligatorii pentru orice salariată gravidă, indiferent de natura activității prestate și de riscurile și substanțele la care se expune.

Această formă de protecție a maternității la locul de muncă este prevazută în OG nr. 96/2003  și normele sale de aplicare HG nr. 537/2004. Concediul de risc maternal se acordă salariatei gravide la recomandarea medicului specialist ginecolog de către medicul de familie sau chiar de către ginecolog și apoi este vizat de medicul de medicina muncii care are în grijă prin contract cu angajatorul sau toți angajații unității/ întreprinderii la care aceasta lucrează. Conform legislației în vigoare angajatorul are obligația să depună la ITM și la Direcția de Sănătate publică teritorială documentele prevazute în legislație în termenul specificat pentru fiecare salariată gravidă în parte.

Aceste documente ar putea fi următoarele: dosarul angajatului cu contractul individual de muncă, fișa postului, foaia de pontaj, diploma de studii, copie de pe actul de identitate, dar și regulamentul de ordine interioară, statele de plată salarii, carnete de instructaj de protecția muncii și pentru situații de urgență, fisa de aptititudine emisa de un medic de medicina muncii, etc.

În cazul în care aceștia derulează un control tematic pe zona de sănătate și securitate în muncă ar mai putea solicita pe lângă instructajul de protecția muncii, pentru situații de urgență și fișa de aptitudine și dovada unui instructaj pentru prim ajutor și prezența unei truse de prim ajutor la sediul angajatorului și/sau la punctele de lucru.

Fișa de aptitudine se eliberează exclusiv de către medicul specialist de medicina muncii cu ocazia examenului medical la angajare sau la controlul medical periodic. Aceasta este documentul medical care atestă faptul că angajatorul și-a îndeplinit obligațiile legale de supraveghere a stării de sănătate a angajaților conform Legii nr. 319/2006 și Codului Muncii. Examenele medicale de medicină muncii se efectuează de către medicul de medicina muncii în baza solicitării și a fișei de expunere la riscuri profesionale completate, semnate și ștampilate de angajator. Examenul medical la angajare se efectuează cel mai târziu cu o zi înaintea încheierii contractului de muncă, iar controlul medical periodic o dată pe an. Excepție de la acest interval fac anumite profesii așa cum reiese din HG nr. 355/2007 cu completările și modificările ulterioare.

Activitatea de supraveghere a sănătății lucrătorilor este obligația legală a oricărui angajator atât din sectorul public cât și privat conform Legii Nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare. Serviciile specializate de medicina muncii sunt cele prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor.